അമലോല്ഭവ മാതാവിന്റെ ജൂബിലി തിരുനാൾ

അമലോല്ഭവ മാതാവിന്റെ ജൂബിലി തിരുനാൾ ഡിസംബർ 1 മുതൽ 9 വരെ പാലാ ടൌണ്‍ കുരിശുപള്ളി യിൽ … വിവിധ പരിപാടികൾ അടങ്ങിയ നോട്ടീസ് കാണുക
 

Post a comment