പാലാ സെന്റ്‌ തോമസ്‌ കത്തീഡ്രലിൽ മാർ തോമ്മാസ്ലീഹായുടെ ദുക്റാന തിരുന്നാളും നവനാൾ ആചരണവും

???? ??????? ?????? ??????????? ??? ???????????????? ??????? ??????????? ????? ??????? 2014 ????? 24 (?????) ???? ???? 3 ???.

notice

Post a comment