പാലാ സെന്റ്‌ തോമസ്‌ കത്തീഡ്രലിൽ മാർ തോമ്മാസ്ലീഹായുടെ ദുക്റാന തിരുന്നാളും നവനാൾ ആചരണവും

Post a comment